Passend onderwijs en  leerlingenzorg op Vakcollege Thamen

Iedere leerling is uniek en iedere leerling heeft zijn of haar eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte om zo optimaal tot ontwikkeling te komen. Vakcollege Thamen wil aan deze individuele zorg- en onderwijsbehoefte voldoen en heeft oog voor uw kind. Dat wil zeggen dat wij ons best doen om leerlinggericht en planmatig te werken met onze klassen. Het begeleiden van leerlingen gebeurt op cognitief als wel op sociaal- emotioneel gebied zolang dat passend is op een school voor regulier onderwijs. Vakcollege Thamen heeft een uitgebreide zorgstructuur waarmee wij garant willen staan voor Passend Onderwijs op onze school. Een uitgebreid overzicht van onze mogelijkheden en grenzen in de leerlingenzorg is beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP). Mocht u naar aanleiding van de informatie op de website nog vragen hebben dan kunt u gerust contact opnemen met onze zorgcoördinator Arjan Fokkens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of onze orthopedagoge Rozemarijn Deunk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Werken in de klas

Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor beschikt over kennis uit de warme overdracht die wij doen met de basisscholen, en over de kennis die u ons aanreikt als ouders. Uit de ons bekende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in de klas wordt een groepshandelingsplan samengesteld waarin de aanpak met het lesgevende team gedeeld wordt. De mentor is de vertrouwenspersoon en steun en toeverlaat van de klas en de leerling, hij of zij is ook voor  u als ouder(s) het eerste aanspreekpunt. Communicatie via de e-mail en Magister is een handig en snel middel om met de mentor in contact te komen.

Werken in teams

De docenten zijn verdeeld in vier teams op Thamen. Binnen de teams vindt regelmatig een leerlingbespreking plaats. Elk team wordt ondersteund door een zorgfunctionaris. Deze zorgfunctionaris geeft de mentor en het lesgevende team adviezen hoe om te gaan met sociaal emotionele- , leer- en/of gedragsproblemen.

Het zorgteam

De zorgcoördinator vormt samen met de orthopedagoog en de zorgfunctionarissen het zorgteam op Vakcollege Thamen. De orthopedagoog ondersteunt en adviseert de zorgfunctionarissen en mentoren in de begeleiding van en omgang met (zorg)leerlingen, met name op het gebied van sociaal emotionele- en gedragsproblematiek

Met wie werken wij nog meer samen vanuit het zorgteam?

Schoolmaatschappelijk werk: wekelijks is er een schoolmaatschappelijk werker vanuit Altra aanwezig op Thamen voor individuele begeleiding van leerlingen.

Schoolarts van GGD:  onze jeugdarts consulteert de tweede klassers en adviseert het zorgteam op aanvraag bij opvallend ziekteverzuim. De schoolverpleegkundige van de GGD spreekt de leerlingen uit het 4e jaar nadat zij een digitale gezondheidsvragenlijst hebben ingevuld.

Het sociaal team van de gemeente Uithoorn: een pedagogisch medewerker neemt op afspraak deel aan het interne zorgoverleg en kan hulp inschakelen voor in het gezin.

Leerplicht: opvallende verzuimpatronen worden door ons zorgteam en de verzuimcoördinator besproken met het leerplichtteam van de diverse gemeenten.

Politie: nu en dan is de wijkagent van de politie Uithoorn op school om eventuele zaken door te spreken en vragen van leerlingen te beantwoorden.

De Brijderstichting: Elke maand is er op school een preventiewerker aanwezig van de afdeling ‘Voorlichting en Preventie’ van de Brijderstichting. Hij houdt een  spreekuur waar leerlingen terecht kunnen met vragen en zorgen over roken, alcohol en drugs. De leerling kan ook doorverwezen worden naar dit spreekuur in overleg met ouders.

Samenwerking met ouders en betrokken hulpverleners in een MDO

Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begeleiding van uw kind. Wij communiceren de afspraken en bespreken de gekozen begeleidingsvorm met u.

Soms is het nodig om nadere afspraken te maken met zoveel mogelijk betrokkenen bij de leerling. Dat kan omdat er extra zorgen zijn ontstaan over de leerling en er diverse actoren naast school en ouders betrokken zijn geraakt bij uw kind. In een Multi Disciplinair Overleg (MDO) waaraan u als ouder altijd deelneemt alsmede de mentor, zorgfunctionaris, de orthopedagoog en de  externe hulpverleners worden deze afspraken besproken, bijgesteld en geëvalueerd. Vaak zal ook de leerling zelf (deels) deelnemen aan het MDO.

Faalangst reductietraining

Als faalangst prestaties van een leerling in de weg gaat staan, kan de leerling deelnemen aan een faalangstreductie training. Hierbij leert de leerling beter om te gaan met zijn/ haar faalangst. In het eindexamenjaar is er tevens de mogelijkheid deel te nemen aan examenvreestraining. Hierbij leert de leerling om te gaan met de spanning en faalangst die er kunnen zijn rond het eindexamen.

SoVa training

Sommige jongeren hebben moeite om adequaat met sociale situaties om te gaan. Op school is er dan de mogelijkheid om een sociale vaardigheidstraining te volgen. In deze SoVa-training wordt de leerling geleerd wat en hoe te doen in bepaalde sociale situaties, op een goede manier voor zichzelf op te komen en tegelijk voldoende rekening te houden met anderen.

Dyslexie- en dyscalculie

Uitgangspunt bij onze dyslexiebegeleiding is dat de leerling zich zelfstandig leert redden met de dyslexie en de hulpmiddelen die bij hem of haar passen en verder helpen. Dyslexie gaat immers (helaas) niet over. Op school is een programma (IntoWords) beschikbaar dat de leerling en docenten kunnen gebruiken om toetsen en lesstof voor te lezen. Tevens krijgt elke leerling een eigen dyslexiekaart. Als een leerling dyscalculie heeft en in het bezit is van een dyscalculieverklaring, krijgt hij/ zij op Thamen een dyscalculiekaart. Deze kaart geeft recht op bepaalde faciliteiten. Deze zijn afhankelijk van de handelingsgerichte diagnose die op de verklaring staat. Meer informatie.

In de lijn van Passend Onderwijs: de trajectvoorziening (TV)

Thamen werkt al een aantal schooljaren met een trajectvoorziening waarin leerlingen die dat nodig hebben begeleiding kunnen krijgen om binnen boord te blijven op Thamen als reguliere school. De TV is de gehele week open en de trajectbegeleiders zijn er beschikbaar voor de leerlingen die een traject hebben. De begeleiding vindt plaats in een lokaal op een rustige plek in de school. Naast de begeleiding aan de leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen worden er door de trajectbegeleiders ook cursussen planning en organiseren aangeboden. Daarnaast geeft de TV advies en ondersteuning aan de docenten die werken met de leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben.

Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

Een belangrijke rol is binnen Passend Onderwijs weggelegd voor het OPP. Een OPP wordt opgesteld indien de basisschool, ouders of het lesgevende team aangeeft dat er extra ondersteuning nodig is voor de leerling om te functioneren in een reguliere setting. Dit Ontwikkelingsperspectief plan beschrijft de ondersteuningsbehoefte van de leerling en geeft de handelingsafspraken inclusief evaluaties met u als ouder)s) en andere betrokkenen weer. Zo werken we als school en ouders samen planmatig aan de afspraken die we maken en waar nodig van tijd tot tijd  bijstellen. 

Go To Top