Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid

Dit zijn de drie kernbegrippen die het schoolklimaat op Thamen kenmerken.

Thamen bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Daarnaast willen wij leerlingen vaardigheden bijbrengen, die ze in de maatschappij nodig zullen hebben. Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor het leren op school en werken we continue aan een goede sfeer, waarin iedereen zich prettig voelt. Respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar staan centraal.

Kanjertraining

Onder de noemer kanjerlessen wordt hier extra aandacht aan besteed. De kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining, die zich richt op het proces van de groep. Er wordt een basis gelegd voor de sociale afspraken. Er wordt uitgegaan van positieve intenties van leerlingen, ouders en docenten.

Een leerlingenraad en een ouderklankbordgroep denken mee over de ontwikkelingen op school. Samenwerken aan projecten speelt een belangrijke rol. Dit komt tot uiting in de vele extra activiteiten zoals de Thamenwerkdag en Kerstacties voor goede doelen.

Go To Top