Het leerwegondersteunend onderwijs is geen leerweg maar bestaat uit extra faciliteiten die een leerling nodig heeft om een diploma te kunnen halen. Wat de leerling nodig heeft wordt vastgelegd in een Handelingsplan.
Een LWOO indicatie wordt gegeven als er na onderzoek achterstanden en evt. aanvullende sociaal-emotionele problematiek is. Met het oog op de LWOO indicatie worden de nieuwe eerste klassers van de beroepsgerichte leerwegen getest voorafgaande aan het eerste schooljaar op Thamen.

In de basisberoepsgerichte leerweg zitten de meeste LWOO leerlingen. Deze basisklassen worden dan ook zo klein mogelijk gehouden en hebben een gespecialiseerde mentor. Tevens is er een ondersteuningsuur voor de LWOO klassen.

In de kaderberoepsgerichte leerweg wordt ook gewerkt met speciale LWOO klassen indien er voldoende leerlingen zijn om een klas te vormen.

Leerlingen met een LWOO indicatie in de theoretische leerweg worden individueel ondersteund op de wijze die vastgelegd wordt in het Handelingsplan.

 

Als een leerling dyscalculie heeft en in het bezit is van een dyscalculieverklaring, krijgt hij/ zij op Thamen een dyscalculiekaart. Deze kaart geeft je recht op bepaalde faciliteiten. Deze faciliteiten zijn afhankelijk van de handelingsgerichte diagnose die op de verklaring staat. Sowieso hebben leerlingen met dyscalculie recht op extra tijd bij toetsen.

 

Als een leerling dyslexie heeft en in het bezit is van een dyslexieverklaring, krijgt hij/ zij op Thamen een dyslexiekaart. Hierop staan de faciliteiten waar de leerling recht op heeft. Dit zijn o.a. faciliteiten als meer tijd of minder opdrachten bij toetsen, computergebruik mogelijk en de mogelijkheid tot extra mondelinge overhoringen. Als een leerling nog niet in bezit is van een dyslexieverklaring, maar er zijn wel vermoedens van dyslexie, dan is er de mogelijkheid om op school een pre- screeningsonderzoek te laten verrichten door de orthopedagoog.

De orthopedagoog kan vervolgens a.h.v. de uitslag van het onderzoek, doorverwijzen naar een extern dyslexieonderzoeksbureau. Voor leerlingen die werken met een daisyspeler of een laptop, kunnen er gesproken of digitale boeken worden aangeschaft.

 

 

Als je als leerling een zogenaamde ‘rugzak’ hebt, kreeg je voorheen hulp en begeleiding van een Ambulant Begeleider van buiten de school.
Thamen is met ingang van dit schooljaar gestart met een pilot “trajectvoorziening”. Dit is een veilige plek (rustig lokaal) weliswaar binnen de school maar buiten de looproutes van de grootste groep leerlingen. In deze voorziening kan een rugzak leerling begeleiding krijgen door een van de trajectbegeleiders. Op Thamen zijn dat een gespecialiseerde docent en een trajectbegeleider vanuit Altra. 
Een traject wordt vastgesteld in een startgesprek tussen ouders, leerling, zorgfunctionaris, mentor en trajectbegeleider. Uit dat gesprek vloeit een trajectplan voort waarin staat welke begeleiding er gegeven gaat worden. Dit kan variëren van plannen en begeleiden bij schoolwerk tot gesprekjes als de lessen even niet gaan. Het is ook mogelijk dat de leerling meerdere lessen buiten de klas werkt in het trajectlokaal. 
Voor de ene leerling zal de trajectvoorziening intensiever ingezet worden dan voor de andere leerling.

Daarover worden afspraken gemaakt in het startgesprek en tijdens de tussenevaluaties. Er vindt tussen de gesprekken door ook regelmatig overleg plaats tussen trajectbegeleider,  school, kind en ouders/ verzorgers.

Naast de begeleiding van leerlingen met een rugzak wordt er binnen de trajectvoorziening ook begeleiding geboden aan leerlingen zonder rugzak. Het gaat hier om leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte waarin een voorziening als deze een rol kan spelen (bieden van een rustige plek en structuur).

Uitgangspunt van de trajectvoorziening is dat de leerling in principe in de eigen klas functioneert en deels op afstand en deels in de trajectvoorziening zelf begeleiding krijgt.

 

 

Lokaal 100 is een centrale opvangplek binnen school waar leerlingen terechtkunnen voor hulp bij conflicten, diefstal en andere problemen. Ook worden leerlingen hier opgevangen als zij uit de les worden gestuurd. De lokaal 100 medewerker gaat met de leerling in gesprek, zorgt voor een correcte afhandeling van de (probleem)situatie en begeleidt de leerling om het probleem op te lossen met de docent.

 

Elke maand is er iemand op school aanwezig van de afdeling 'Voorlichting en Preventie' van de Brijderstichting. Deze preventiewerker houdt spreekuur waar leerlingen terecht kunnen met vragen en zorgen over roken, drinken en drugs. Dit kunnen vragen zijn voor de leerling zelf, maar ook als de leerling zich zorgen maakt over anderen. Dit spreekuur is bedoeld om de leerling te helpen snel goede keuzes te maken en die dan ook uit te voeren. Regelmatig loopt de preventiewerker rond in de aula en op het schoolplein om direct in gesprek te gaan met leerlingen.

 

Sommige jongeren hebben moeite om adequaat met sociale situaties om te gaan. Op school is er dan de mogelijkheid om een Sociale Vaardigheidstraining te volgen. In deze Sova-training wordt de leerling geleerd wat en hoe te doen in bepaalde sociale situaties, op een goede manier voor zichzelf op te komen en tegelijk voldoende rekening te houden met anderen.

 

Als angst prestaties van een leerling in de weg gaat staan, kan de leerling deelnemen aan een faalangstreductie training. Hierbij leert de leerling beter om te gaan met zijn/ haar faalangst . In het eindexamenjaar is er de mogelijkheid deel te nemen aan examenvreestraining. Hierbij leert de leerling om te gaan met de spanning en faalangst die er kunnen zijn rond het eindexamen.

 

Mochten bepaalde hulpvragen niet intern opgelost kunnen worden, dan wordt desbetreffende hulpvraag voorgelegd in het ZAT= Zorg Advies Team. Dit is een groep van deskundigen op het gebied van (gedrags-) problematiek van leerlingen. Deelnemers aan het ZAT zijn Leerplichtambtenaren uit de betrokken regio's, de schoolarts, de Schoolmaatschappelijk werker en een medewerker van Bureau Jeugdzorg.

Thamen heeft nauwe samenwerking met:

  • Schoolarts van GGD: deze jeugdarts consulteert de tweede klassers en adviseert het zorgteam bij opvallend ziekteverzuim.

  • Leerplicht: de verzuimcoördinatoren van Thamen houden nauwkeurig bij hoeveel er verzuimd wordt. Maandelijks heeft de leerplichtambtenaar van Uithoorn een spreekuur waarin hij de leerlingen spreekt die regelmatig ongeoorloofd verzuimen.

  • Politie: wekelijks is onze wijkagent van de politie Uithoorn op school om eventuele zaken door te spreken en vragen van leerlingen te beantwoorden. Zijn functie is voornamelijk preventief bedoeld.

  • Schoolmaatschappelijk werk: wekelijks is er een schoolmaatschappelijk werker aanwezig op Thamen voor individuele begeleiding van leerlingen.

  • Bureau JeugdZorg: een vast contact persoon van BJZ adviseert ons bij specifieke hulpvraag en bij eventuele verwijzing binnen de hulpverlening.

 

Naast de teams kan er professionele hulp en diagnostische ondersteuning door een orthopedagoog geboden worden. De orthopedagoog ondersteunt en adviseert de zorgfunctionaris en mentoren in de begeleiding van en omgang met (zorg)leerlingen, met name op het gebied van sociaal emotionele- en gedragsproblematiek. De orthopedagoog vormt samen met de zorgcoördinator en de zes zorgfunctionarissen het zorgteam op Thamen.

 

De docenten zijn verdeeld in zes teams op Thamen. Binnen de teams vindt regelmatig een leerlingbespreking plaats. Elk team wordt ondersteund door een zorgfunctionaris. Deze zorgfunctionaris geeft de mentor en het lesgevende team adviezen hoe om te gaan met sociaal emotionele- , leer en/of gedragsproblemen. Het is ook mogelijk dat de zorgfunctionaris zelf, in overleg met de mentor, leerlingbegeleiding geeft.

 

Voor alle leerlingen die een LWOO beschikking hebben, stellen we in overleg een Individueel Handelingsplan op. In dit Handelingsplan staat wat de leerling nodig heeft om op school optimaal tot ontwikkeling en leren te komen. Bij het opstellen van het plan van aanpak, waarin staat wie wat wanneer doet, worden ouders en leerling nauw betrokken.

Handelingsplan.

Een LWOO indicatie wordt gegeven als er na onderzoek achterstanden en eventueel aanvullende sociaal-emotionele problematiek is. Met het oog op de LWOO indicatie worden de nieuwe eerste klassers van de beroepsgerichte leerwegen getest voorafgaande aan het eerste schooljaar op Thamen.

In de basisberoepsgerichte leerweg zitten de meeste LWOO leerlingen. Deze basisklassen worden dan ook zo klein mogelijk gehouden en hebben een gespecialiseerde mentor. Tevens is er een ondersteuningsuur voor de LWOO klassen.

In de kaderberoepsgerichte leerweg wordt ook gewerkt met speciale LWOO klassen indien er voldoende leerlingen zijn om een klas te vormen.

Leerlingen met een LWOO indicatie in de theoretische leerweg worden individueel ondersteund op de wijze die vastgelegd wordt in het Handelingsplan.

 

 

Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor waakt over de veiligheid in de klas. De mentor is de vertrouwenspersoon, steun en toeverlaat van de leerling. Mocht er iets zijn, dan kan de leerling altijd op de mentor afstappen. In de mentorlessen bespreekt de mentor naast allerlei organisatorische zaken ook hoe we omgaan met elkaar en elkaar kunnen ondersteunen. Een onderwerp als pesten vinden wij erg belangrijk. De mentor heeft de contacten met de ouders/ verzorgers. Als hulpmiddel om nauw contact te hebben met thuis, wordt er gewerkt met het weekrapport, een boekje dat leerlingen altijd bij zich dienen te hebben en waarmee ouders en docenten met elkaar communiceren. Naast het weekrapport is communicatie via de e-mail en de digitale leeromgeving van de school ook een handig en snel middel om met de mentor in contact te komen.

 

Vakcollege Thamen: IRIS-school

Thamen is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. IRIS is een professionele, actieve stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland-Meerlanden. Aangesloten bij IRIS zijn Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (Hoofddorp), Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem), Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), Vakcollege Thamen (Uithoorn), Haemstede-Barger Mavo (Heemstede) en Kaj Munk College (Hoofddorp). Samen verzorgen deze zes scholen het onderwijs voor ruim 7000 leerlingen.

Het bestuur

IRIS kent een eenhoofdig college van bestuur en een raad van toezicht. Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en wordt daarbij ondersteund door een kleine staf. De schoolleiders vormen samen met de bestuurder het management team van IRIS. Het bestuursbureau is gevestigd in Heemstede.

Het leren van morgen

Elke IRIS-school heeft een eigen identiteit en een uniek profiel. Op bestuursniveau bundelen zij gezamenlijk hun krachten. Veiligheid, invloed, aandacht en kwaliteit zijn leidende begrippen die ten grondslag liggen aan de ambities die IRIS voor de toekomst heeft geformuleerd. In haar toekomstbeleid Het leren van morgen vormen Schoolklimaat, Talent & Bekwaamheid, Leren en Ontmoeten de onderwerpen waar IRIS en haar scholen zich de komende jaren op zullen gaan richten.

IRIS en haar scholen staan open naar de omgeving en stimuleert de betrokkenheid van leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.
Het leren van morgen is online beschikbaar op de website van de school of op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Visie van IRIS
Leerlingen en docenten worden steeds meer partner in wat ze leren en hoe ze dat doen om zo niet alleen het beste in zichzelf, maar ook in elkaar naar boven te halen. IRIS staat voor Het leren van morgen.

Meer informatie over IRIS is te vinden op de website www.iris-cvo.nl.

Geaccrediteerde Opleidingsschool

Met veel plezier en enthousiasme leiden wij op Thamen sinds jaar en dag docenten op. Veel van onze oud studenten werken inmiddels als bevoegd docent op Thamen of binnen onze stichting IRIS. Een aantal van deze oud-studenten zijn inmiddels zelf actief als werkplekbegeleiders. We kunnen dan ook met recht stellen dat het opleiden van leraren diep verankerd is binnen onze organisatie. In 2015 is de kwaliteit van onze opleidingsschool door de NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie) wederom vastgesteld. Dit heeft er toe geleid dat wij zijn geaccrediteerd als Opleidingsschool.

Deze school is partner van de Regionale Opleidingsschool Amstelland e.o.
Dit partnerschap bestaat uit zestien VO-scholen en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De scholen bevinden zich in en rond Amsterdam, Amstelveen en de Haarlemmermeer. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten. Daarnaast wordt binnen het partnerschap actief samengewerkt op het gebied van inductie-trajecten voor starters, voortgezette professionalisering en onderzoek. 

Voor meer informatie en stagemogelijkheden, zie: www.opleidingsschoolrosa.nl 

Omscholen naar docent?

De onderwijs-website www.talentalsdocent.nl is vanaf nu online! Talent als docent is een nieuw project in de regio’s Zuid-Kennemerland en Groot-Amsterdam. Het project is opgezet om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs terug te dringen en uitval van docenten te verminderen. Via het platform ondersteunt het (potentiële) starters en helpt het bij de professionalisering van opleiders, begeleiders en coaches.

Aanbod website

Talent als Docent wil persoonlijke en heldere informatie over mogelijkheden en kansen in het voortgezet onderwijs geven. De verschillende routes naar het docentschap worden duidelijk uiteengezet om zo potentiële docenten te informeren. Daarnaast worden er informatiebijeenkomsten en trainingen georganiseerd om het oriëntatieproces te verdiepen en te versnellen. Het is ook mogelijk om een individueel gesprek aan te vragen om persoonlijk advies te krijgen van experts.

Voor docenten, opleiders, begeleiders en coaches is er een breed aanbod op de website. Zo zijn er trainingen, masterclasses en netwerkbijeenkomsten voor docenten, docentbegeleiders en hr-medewerkers in de regio. Tevens biedt Talent als docent ondersteuning aan scholen bij het (door-)ontwikkelen van begeleidingstrajecten voor startende docenten. Zo geeft Talent als docent vorm aan het motto “Docent worden, zijn én blijven!”

Achtergrond project

Talent als Docent wordt gefinancierd door het ministerie van OCW voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). Dit project wordt omarmd door de besturen van alle betrokken VO-scholen in de regio. De VO-besturen Dunamare Onderwijsgroep en IRIS-CVO zijn penvoerders van het project.

Eerste activiteiten

Talent als docent is gestart met de eerste activiteiten. Zo zijn op 17 november en 3 december de eerste online informatiebijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website. Deze informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de overstap naar het voortgezet onderwijs overwegen.

Voor leidinggevenden en hr-medewerkers van de betrokken scholen zijn er al verschillende online informatiebijeenkomsten geweest.

Passend onderwijs en  leerlingenzorg op Vakcollege Thamen

Iedere leerling is uniek en iedere leerling heeft zijn of haar eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte om zo optimaal tot ontwikkeling te komen. Vakcollege Thamen wil aan deze individuele zorg- en onderwijsbehoefte voldoen en heeft oog voor uw kind. Dat wil zeggen dat wij ons best doen om leerlinggericht en planmatig te werken met onze klassen. Het begeleiden van leerlingen gebeurt op cognitief als wel op sociaal- emotioneel gebied zolang dat passend is op een school voor regulier onderwijs. Vakcollege Thamen heeft een uitgebreide zorgstructuur waarmee wij garant willen staan voor Passend Onderwijs op onze school. Een uitgebreid overzicht van onze mogelijkheden en grenzen in de leerlingenzorg is beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP). Mocht u naar aanleiding van de informatie op de website nog vragen hebben dan kunt u gerust contact opnemen met onze zorgcoördinator Arjan Fokkens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of onze orthopedagoge Rozemarijn Deunk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Werken in de klas

Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor beschikt over kennis uit de warme overdracht die wij doen met de basisscholen, en over de kennis die u ons aanreikt als ouders. Uit de ons bekende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in de klas wordt een groepshandelingsplan samengesteld waarin de aanpak met het lesgevende team gedeeld wordt. De mentor is de vertrouwenspersoon en steun en toeverlaat van de klas en de leerling, hij of zij is ook voor  u als ouder(s) het eerste aanspreekpunt. Communicatie via de e-mail en Magister is een handig en snel middel om met de mentor in contact te komen.

Werken in teams

De docenten zijn verdeeld in vier teams op Thamen. Binnen de teams vindt regelmatig een leerlingbespreking plaats. Elk team wordt ondersteund door een zorgfunctionaris. Deze zorgfunctionaris geeft de mentor en het lesgevende team adviezen hoe om te gaan met sociaal emotionele- , leer- en/of gedragsproblemen.

Het zorgteam

De zorgcoördinator vormt samen met de orthopedagoog en de zorgfunctionarissen het zorgteam op Vakcollege Thamen. De orthopedagoog ondersteunt en adviseert de zorgfunctionarissen en mentoren in de begeleiding van en omgang met (zorg)leerlingen, met name op het gebied van sociaal emotionele- en gedragsproblematiek

Met wie werken wij nog meer samen vanuit het zorgteam?

Schoolmaatschappelijk werk: wekelijks is er een schoolmaatschappelijk werker vanuit Altra aanwezig op Thamen voor individuele begeleiding van leerlingen.

Schoolarts van GGD:  onze jeugdarts consulteert de tweede klassers en adviseert het zorgteam op aanvraag bij opvallend ziekteverzuim. De schoolverpleegkundige van de GGD spreekt de leerlingen uit het 4e jaar nadat zij een digitale gezondheidsvragenlijst hebben ingevuld.

Het sociaal team van de gemeente Uithoorn: een pedagogisch medewerker neemt op afspraak deel aan het interne zorgoverleg en kan hulp inschakelen voor in het gezin.

Leerplicht: opvallende verzuimpatronen worden door ons zorgteam en de verzuimcoördinator besproken met het leerplichtteam van de diverse gemeenten.

Politie: nu en dan is de wijkagent van de politie Uithoorn op school om eventuele zaken door te spreken en vragen van leerlingen te beantwoorden.

De Brijderstichting: Elke maand is er op school een preventiewerker aanwezig van de afdeling ‘Voorlichting en Preventie’ van de Brijderstichting. Hij houdt een  spreekuur waar leerlingen terecht kunnen met vragen en zorgen over roken, alcohol en drugs. De leerling kan ook doorverwezen worden naar dit spreekuur in overleg met ouders.

Samenwerking met ouders en betrokken hulpverleners in een MDO

Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begeleiding van uw kind. Wij communiceren de afspraken en bespreken de gekozen begeleidingsvorm met u.

Soms is het nodig om nadere afspraken te maken met zoveel mogelijk betrokkenen bij de leerling. Dat kan omdat er extra zorgen zijn ontstaan over de leerling en er diverse actoren naast school en ouders betrokken zijn geraakt bij uw kind. In een Multi Disciplinair Overleg (MDO) waaraan u als ouder altijd deelneemt alsmede de mentor, zorgfunctionaris, de orthopedagoog en de  externe hulpverleners worden deze afspraken besproken, bijgesteld en geëvalueerd. Vaak zal ook de leerling zelf (deels) deelnemen aan het MDO.

Faalangst reductietraining

Als faalangst prestaties van een leerling in de weg gaat staan, kan de leerling deelnemen aan een faalangstreductie training. Hierbij leert de leerling beter om te gaan met zijn/ haar faalangst. In het eindexamenjaar is er tevens de mogelijkheid deel te nemen aan examenvreestraining. Hierbij leert de leerling om te gaan met de spanning en faalangst die er kunnen zijn rond het eindexamen.

SoVa training

Sommige jongeren hebben moeite om adequaat met sociale situaties om te gaan. Op school is er dan de mogelijkheid om een sociale vaardigheidstraining te volgen. In deze SoVa-training wordt de leerling geleerd wat en hoe te doen in bepaalde sociale situaties, op een goede manier voor zichzelf op te komen en tegelijk voldoende rekening te houden met anderen.

Dyslexie- en dyscalculie

Uitgangspunt bij onze dyslexiebegeleiding is dat de leerling zich zelfstandig leert redden met de dyslexie en de hulpmiddelen die bij hem of haar passen en verder helpen. Dyslexie gaat immers (helaas) niet over. Op school is een programma (IntoWords) beschikbaar dat de leerling en docenten kunnen gebruiken om toetsen en lesstof voor te lezen. Tevens krijgt elke leerling een eigen dyslexiekaart. Als een leerling dyscalculie heeft en in het bezit is van een dyscalculieverklaring, krijgt hij/ zij op Thamen een dyscalculiekaart. Deze kaart geeft recht op bepaalde faciliteiten. Deze zijn afhankelijk van de handelingsgerichte diagnose die op de verklaring staat. Meer informatie.

In de lijn van Passend Onderwijs: de trajectvoorziening (TV)

Thamen werkt al een aantal schooljaren met een trajectvoorziening waarin leerlingen die dat nodig hebben begeleiding kunnen krijgen om binnen boord te blijven op Thamen als reguliere school. De TV is de gehele week open en de trajectbegeleiders zijn er beschikbaar voor de leerlingen die een traject hebben. De begeleiding vindt plaats in een lokaal op een rustige plek in de school. Naast de begeleiding aan de leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen worden er door de trajectbegeleiders ook cursussen planning en organiseren aangeboden. Daarnaast geeft de TV advies en ondersteuning aan de docenten die werken met de leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben.

Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

Een belangrijke rol is binnen Passend Onderwijs weggelegd voor het OPP. Een OPP wordt opgesteld indien de basisschool, ouders of het lesgevende team aangeeft dat er extra ondersteuning nodig is voor de leerling om te functioneren in een reguliere setting. Dit Ontwikkelingsperspectief plan beschrijft de ondersteuningsbehoefte van de leerling en geeft de handelingsafspraken inclusief evaluaties met u als ouder)s) en andere betrokkenen weer. Zo werken we als school en ouders samen planmatig aan de afspraken die we maken en waar nodig van tijd tot tijd  bijstellen. 

 

Basisbehoeften

Elk leerling kent drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie.

  • Relatie: je geaccepteerd weten, erbij horen, het gevoel hebben welkom te zijn, je veilig voelen.
  • Autonomie: weten dat je je eigen leergedrag (voor een deel) zélf kunt sturen.
  • Competentie: ontdekken dat je (steeds meer) aankunt wat je moet leren of doen.

Deze invulling van deze drie basisbehoeften in de dagelijkse onderwijspraktijk bepalen samen het pedagogisch klimaat van de school. Daarmee is in feite de centrale onderwijsopdracht, die Thamen vorm wil geven, benoemd. De medewerkers op de school stemmen hun gedrag, hun onderwijs en hun handelen in de klas af op deze drie basisbehoeften.

Dat ziet er 'in de klas' voor de docent schematisch als volgt uit:

  Relatie Autonomie Competentie
interactie leerlingen persoonlijk ontmoeten leerlingen ruimte geven; initiatieven honoreren leerlingen helpen reflecteren
instructie een instructie geven die veilig is voor leerlingen leerlingen (mede) de taak en de vormgeving laten kiezen activerend leren centraal stellen in leeropdrachten
klassenorganisatie ontmoetingstijd creëren met leerlingen met leerlingen plannen hoe ze dat gaan doen aanpassingen in tijd en ruimte maken voor leerlingen

Leren door doen

Vakcollege Thamen is een scholengemeenschap voor vmbo bk en mavo. We bereiden onze leerlingen voor op een vervolg op het middelbaar beroepsonderwijs. Leren door doen staat centraal. Dit komt al tot uiting in de eerste klas, waar we veel praktijkuren aanbieden om de toekomstige vakmensen, óók de mavo’ers, al vroeg in aanraking te laten komen met praktische vaardigheden. We bieden breed georiënteerde leerwegen aan, zodat leerlingen goede en gerichte keuzes kunnen maken. Hierbij betrekken we ook loopbaanoriëntatie en – begeleiding.

Waar eerder specialisatie gewenst lijkt, zorgen we daar ook voor. Zoveel mogelijk 'maatwerk' dus, mét opstroomkansen waar dat kan. We streven leren in leersituaties na, die de werkelijkheid benaderen of, door leerstages buiten de school, in die werkelijkheid zélf. Onze docenten zijn enthousiast, steken veel energie in het contact met de leerlingen en zoeken voor alles de verbinding.

 

Thamen geeft je wortels en vleugels!

Want als we alles bij elkaar optellen, gaat onderwijs over "de wortels en de vleugels" voor een kind. Het kind, uw kind, moet groeien door het onderwijs dat het bij ons geniet, ze mag er hopelijk een beter mens door worden en daarbij gáán voor de eigen droom. Wortels geven je houvast en vleugels laten je uiteindelijk boven jezelf uitstijgen!

Vakcollege Thamen

Vakcollege Thamen is een Rooms-Katholieke scholengemeenschap voor vmbo te Uithoorn met een belangrijke regiofunctie in het Amstelland. De school kent een sterke begeleidingsstructuur. Vakcollege Thamen is gehuisvest op één locatie en is - naast het busstation gelegen - per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Vakcollege Thamen streeft naar een zo breed mogelijk onderwijsaanbod, waarbij leerwegondersteunend onderwijs in alle leerwegen wordt aangeboden. De school heeft een enthousiast team, dat zich bewust is van de belangrijke rol die het in de ontwikkeling van de leerlingen vervult.

Organisatie

Thamen werkt met een teamgerichte organisatiestructuur. Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur en twee teamleiders. Stafdiensten ter ondersteuning van het primaire proces worden grotendeels aangestuurd door hoofdbedrijfsvoering.

Naast het teamleiderschap beheren de teamleiders enkele teamoverstijgende portefeuilles. Voor enkele thema's is een coördinator aangesteld, zoals voor keuzebegeleiding en leerlingbegeleiding. Deze coördinatoren werken nauw samen met een functionaris in elk team, die zich op dat betreffende terrein heeft gespecialiseerd en aanspreekpunt is voor wat er binnen en buiten het team rond deze thema's georganiseerd wordt. Daartoe wordt zo nu en dan apart overleg tussen coördinator en vertegenwoordigende teamleden gepland.

Naast regelmatig teamoverleg is er soms ook sprake van teamoverstijgend overleg, wanneer het incidentele onderwerpen betreft, die meerdere teams aangaan. Daarbij kan gedacht worden aan projecten, vieringen, sociale evenementen, e.d. Vanzelfsprekend is er ook vakgroepoverleg in de planning opgenomen. Een onderwijsklankbordgroep maakt ook deel uit van de overlegvormen.

Relaties

Vakcollege Thamen maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (https://www.swvam.nl/ ), waarbinnen een dekkende zorgstructuur voor leer- en gedragsproblematiek is georganiseerd. Samen met "overbuur" het Alkwin College voorziet Thamen in een gezamenlijke mavo/havo brugklas, voor leerlingen voor wie het nog te vroeg is om óf voor mavo óf voor havo te kiezen. De leerlingen staan formeel ingeschreven bij Thamen, maar hebben les op beide scholen én van docenten uit beide scholen.

In het Directieconvent ontmoeten de rectoren/directeuren van de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen elkaar. Vakcollege Thamen bespreekt enkele keren per jaar de regionale ontwikkelingen in het vmbo met haar beide regiopartners Panta Rhei (Amstelveen) en het Wellant College (Aalsmeer). Het Bestuurlijk overleg Uithoorn vormt een forum voor de besturen van primair en voortgezet onderwijs in Uithoorn, onder leiding van de Wethouder van Onderwijs.

Vakgroepen participeren in diverse vakgerichte regionale- en/of landelijke netwerken. Er wordt in projectvorm samengewerkt met zowel bedrijfsleven als MBO, vooral in het kader van praktijkleren en andere stagevormen.

Thamen

Wie zijn wij?

groep 8 Thamen

Groep 7/8

agenda Thamen

Agenda

contact Thamen

contact

Go To Top